dissabte, 3 de novembre del 2018

Un recorregut per l’arquitectura eclecticista d’Algemesí (II)

XI Assemblea d’Història de la Ribera. Corbera 2006

Casa Huguet. Carrer de la Muntanya, núm. 46 (abans 36), any 1893

Es tracta d’una casa burgesa a dues mans, amb entrada independent, anomenada comunament de senyoret, i amb un estil eclecticista de ressonàncies historicistes. Desenvolupada en altura amb un primer pis i cambra superior, presenta una façana composta a partir d’un eix de simetria central, ressaltat en el carrer central amb enfoscat que es repeteix en la planta baixa i en les mitgeres en forma de pilastres abocellades. Als paraments laterals del primer pis i cambra presenta fàbrica de rajola.
La planta baixa apareix amb acanaladures horitzontals que li confereixen un ritme sols trencat per la inclusió d’una porta d’escaleta lateral d’accés a la planta superior. Destaca, però, la porta principal, de fusta i doble fulla, molt decorada i amb llinda d’arc rebaixat amb dovella central ressaltada. Els grans finestrals laterals mostren unes reixes de ferro de cert interés.
És al pis principal, però, on trobem els elements que li confereixen eixe gust academicista a la façana, com ara l’alternança de frontons, triangular el central, i rectes els laterals. També la presència d’un balcó principal amb balustres de pedra i repeu d’obra sobre mènsules, que alterna amb els dos laterals de ferro colat i decoració geomètrica. Els tres finestrals estan protegits per portes de fusta anomenades mallorquines. De la cambra només cal ressaltar el buit central amb ampit de balustres de pedra que reprén el motiu del pis inferior.
La cornisa, retranquejada i motlurada, presenta dentells en el cos central, amb un remat de balustres de pedra entre matxons coronats per quatres veneres menudes i una pinta central de regust classicista amb frontó amb forma de venera que allotja una inscripció amb la data de la seua construcció.
Sobre aquesta tenim constància documental a l’Arxiu Municipal, on consta que en José Huget Palacios, d’ofici comerciant, i propietari de les cases núm. 44 i 46, sol·licitava permís per enderrocar-les i bastir-ne una sola de nova planta.[1]

Casa Montrull. Carrer de la Muntanya, núm. 47, any 1896

Aquesta era una casa burgesa a dues mans sols desenvolupada en planta baixa i primer pis, amb una façana composta a partir d’un eix de simetria central i enfoscada amb simulació de carreus al primer pis i acanaladures horitzontals a la planta baixa, articulada a través de pilastres poc destacades tant al carrer central com a les mitgeres.
A la planta baixa destaca la porta d’accés, de fusta amb doble fulla, però sense els aldabons i agafadors que llavors tenia. Presenta carregador de fusta i llindar de pedra amb acanaladures per al pas del carro. El finestrals laterals estan protegits per reixes de ferro colat i decorats en la llinda per estucats geomètrics.
El balcó central del primer pis mostra un frontó de mig punt amb timpà format per una venera, sobre aquest, a l’altura del fris, apareix la inscripció amb la data de construcció de la casa. Dels tres balcons, tots ells amb baranes de ferro colat i repeu d’obra, sols el central presenta un major desenvolupament amb una disposició mixtilínia. Tots tres tenen tapapersianes de fusta.
Sobre ells transcorre un fris decorat amb alternança de formes geomètriques realitzades en estuc i buits protegits per reixes de formes vegetals. Al damunt, la cornisa motllurada i tot rematant el conjunt una balustrada entre matxons interrompuda per una pinta central rematada per una venera i molt decorada, amb elements vegetals i un cercle que envolta dues inicials juxtaposades, que són les del propietari.
Es tracta d’una casa de caràcter eclèctic amb un llenguatge historicista de referències clàssiques i marcat sabor popular on destaca la façana esgrafiada. El seu interior ha estat totalment destruït i bastit de nou en una remodelació efectuada en l’any 2006.

Casa Barberà. Carrer de la Muntanya, núm. 15, any 1907

Casa burgesa a dues mans, o de senyoret, de caràcter eclecticista amb elements d’inspiració historicista de caire popular, desenvolupada en planta baixa i dos pisos. La façana apareix estucada amb simulació de fàbrica de maçoneria al parament i carreus de pedra als pilars. El carrer central es destaca gràcies l’avanç que presenta sobre la línia de façana. El conjunt s’articula harmoniosament amb les pilastres, situades a les mitgeres, i que recorren la planta baixa i els dos pisos (aquests sense interrupcions, tot simulant un orde gegant).
La planta baixa presenta porta principal d’accés de fusta, de doble fulla, decorada i proveïda d’aldabons i agafadors, i recercada per pilastres d’estuc historiades. Mostra carregador de fusta situat davall la llinda i muntants amb piló treballs com a permòdols. El llindar, de pedra, presenta les acanaladures per facilitar el pas del carro. Els buits laterals, en canvi –un d’ells funciona com a porta d’escaleta per a l’accés als pisos superiors–, estan protegits per reixes de ferro colat ornamentades amb elements florals.
El primer i el segon pis, quasi idèntics en la seua distribució, presenten balcons centrals d’obra amb barana de ferro colat de bon gust decoratiu. Les finestres laterals, en canvi, estan proveïdes d’ampits balconers fets amb rajola corba. Tots els buits presenten tapapersianes de ferro colat amb decoració floral.
El remat de la façana també presenta una balustrada de rajola entre matxons amb una pinta central en forma de palmeta decorada amb elements vegetals, la qual acull la inscripció amb l’any de realització de l’obra: “AÑO 1907”.
La casa Barberà és coneguda  per haver estat la llar en la infantesa de l’escriptor Martí Domínguez Barberà, entranyablement recordada a la seua obra L’Ullal.

Casa Rosell. Carrer de la Muntanya, núm. 59, any 1910
Es tracta d’una casa a dues mans, cantonera amb el carrer d’En Bosch, desenvolupada en planta baixa i dos pisos. La façana s’articula a partir d’un eix de simetria excèntric i presenta en el seu conjunt un llenguatge eclèctic amb addició d’elements modernistes de caire popular, com ara l’original remat compost per una sèrie de piràmides escalonades que li donen una imatge particular. També mostra una semicolumna cantonera, sols alterada a l’altura dels frisos que marquen la línia d’imposta.
En planta baixa llueix una porta principal de doble fulla, de fusta, amb aldabons, i amb llinda de pedra i pilons decorats a cada costat. Als costats hi trobem una finestra protegida per reixa de ferro i una porta secundària d’accés als pisos superiors, reformats molt després de construir-se la casa per tal d’ubicar dues vivendes.
Aquests pisos presenten tres buits cadascun amb una distribució semblant, els de baix protegits per un balcó corregut d’obra sobre mènsules i barana ornamental de ferro, mentre que els superior per balcons independents, també amb barana de ferro. Tots presenten tapapersianes i recercats que es rematen en el llindar amb un decoratiu treball en estuc que enllaça amb el fris.
L’interior destaca per la seua decoració ceràmica tant a les socolades del rebedor com a la cuina, amb ornamentats motius geomètrics i florals de principi de segle. També cal parar atenció en els treballs de fusteria, vitralls i escaiola pintada de les mènsules.
La casa sempre ha pertangut a la mateixa família, els Rosell, durant vora cent anys. Bernardo Rosell Botella, llaurador terratinent, i primer propietari d’aquesta casa –llavors numerada amb el núm. 65– sol·licitava en 1910 permís a la Corporació Municipal per enderrocar l’obra anterior i reedificar-la de nou.[2]

Casa Pasqual. Carrer de la Muntanya, núm. 56, any 1922

Amb obra a una mà, està desenvolupada en planta baixa i dos pisos. Es tracta d’una façana modernista popular, alicatada amb taulells decoratius, alguns dels quals apareixen als catàlegs de les fàbriques de taulells Hijos de Justo Vilar, de València, i Eloy Domínguez Veiga, de Manises, dels anys 1920 i 1932, respectivament.
En la planta baixa destaca la porta d’accés, adaptada a l’arc rebaixat i decorada amb motllures, aldabons i agafadors daurats d’evident estil modernista. Els muntants estan decorats amb taulells de color verd.
En els pisos superiors les finestres estan recercades amb taulells amb forma d’apilastrats rematats per una llinda d’arc rebaixat decorada amb motius vegetals. Les baranes són de ferro colat, treballades amb animoses ondulacions. En les mitgeres hi ha una simulació de pilastres realitzada amb taulells, les quals recorren l’altura dels dos pisos superiors, amb una decoració floral pròpia del llenguatge modernista. El remat presenta un mur hiperbòlic flanquejat per pilons.
Cal destacar en el conjunt d’aquesta façana modernista, de concepció clarament decorativa, l’adaptació de diverses arts aplicades al conjunt, centrades sobretot en la forja de les finestres, la fina obra d’ebenisteria de la porta i en la decoració ceràmica que la recorre, amb cal·ligrafies policromades de gran interés que ens recorden altres exemples populars propis del Cabanyal i la Malvarrosa.
Obra de nova planta, fou realitzada el 1922 per l’aparellador Ricardo Pous Cebrià, qui també realitzà per a Jaime Pascual Pellicer,[3] propietari de la casa i moliner de professió, la caseta amb estil déco coneguda com xalet dels Llargs el 1932.

Casa Sanchis. Carrer de la Muntanya, núm. 49,

Parlem ara d’una casa burgesa a una mà, desenvolupada en planta baixa, primer i segon pis, amb façana enfoscada i pintada en blau que contrasta amb els detalls ornamentals d’escaiola blanca, de gran efecte decoratiu. Presenta un llenguatge modernista-eclecticista de gran interés, amb adicions historicistes i un mirador que li confereix un caràcter netament urbà, tot destacant els decoratius balcons amb reixes de ferro colat i l’ornamentació en escaiola ja esmentada, clar exemple de l’ús de les arts aplicades al conjunt d’un casa tradicional.
Es pot apreciar en ella una forta influència de l’estètica neobarroca procedent de les Exposicions Regional i Nacional Valenciana de 1909 i 1910, la qual també està present en la concepció ornamental del Casino Lliberal d’Algemesí, inspirat i executat pel culte Joan Sanchis Lago, enginyer industrial, comerciant, membre del partit Lliberal i autor no només de l’esmentat Casino, sinó també del Teatre Espanyol, hui Teatre Municipal.
Sanchis Lago és, a més, el propietari d’aquesta casa, una mostra del seu bon gust artístic i un reflex de les influències eclecticistes que en aquell moment circulaven per València i que es traslladen prompte a la resta dels pobles dels voltants, fet que ens permetria datar aquesta obra entre 1910 i 1920. 
Neobarroca en els detalls dels balcons, el mirador, cornises i mitgeres, la concepció decorativa de la façana està present en cadascun dels detalls, tot restant un dels exemples urbanístics locals més interessants d’aquest període.

Casa Ramírez. Carrer de la Muntanya, núm. 57

Casa eclecticista, a una mà, desenvolupada en planta baixa i dos pisos, i cantonera amb el carrer d’En Bosch, participa de l’estètica modernista amb la inclusió de diversos elements decoratius com ara les decoracions en ferro colat, els elements de fusteria, els treballs en escaiola i, per descomptat, l’aplicació en la façana de ceràmica vidriada de tonalitats verdes tan característica d’aquest període. Tota la façana té una clara concepció decorativa, intent novament modest però exemplificant, dins les possibilitats del seu propietari, per embellir-la segons el programa ornamental modernista que tan bona acceptació va tenir dins l’arquitectura privada. En aquest sentit, un detall xicotet però ben interessant en aquest conjunt és la presència d’entorxats davall dels balcons, tot i que després d’unes reformes fa no molts anys, el del balcó principal va desaparèixer.

Casa Segura. Carrer de la Muntanya, núm. 6, cap a 1920-1925

Es tracta d’un edifici modernista-funcionalista datat en torn als anys 1920-1925 on el que destaca és l’aplicació de les arts aplicades, un detall molt modernista i prou eloqüent en aquest període de l’acceptació de l’esmentat estil. Les tres plantes que el composen estan articulades per tres carrers verticals ben decorats amb taulells ceràmics que li donen eixe caràcter blavós i que li confereixen, a la façana, un caràcter singular dins la trama urbana. Flanquegen estes sanefes ambdós buits per planta, amb balcó corregut la principal. També cal destacar el remat de la façana, un ampit mixt d’obra i reixa de ferro colat, franquejat per matxons coronats per pinyes als costats i una escultura figurativa en el centre.


Aquest edifici, hui ocupat per un conegut bar de copes, fou en el seu temps la casa-apoteca del metge acadèmic Vicent Segura Ballester.[4]

Casa Ripoll. Carrer de la Muntanya, núm. 70, cap a 1920

Datada cap a 1920 i bastida per Vicent Ripoll Esteve, poc temps després de l’obertura del Carrer de les Germanies. Presenta un llenguatge historicista amb inclusió d’elements decoratius realitzats en estuc i de referències barroquitzants.
Es tracta d’una casa a una mà, ubicada en cantó, desenvolupada en planta baixa, primer i segon pis, i tant la façana principal com la lateral estan articulades per pilastres de fust llis que segueixen les línies de les mitgeres. Cal destacar en elles els decoratius balcons, corregut en el pis principal i que es prolonga per la façana lateral, tots ells treballats amb balustres que confereixen a la façana un aspecte molt destacat, sobretot pel desenvolupament en semicercle del xamfrà, sostingut per una mènsula d’escaiola que incorpora les inicials del propietari. És interessant també el remat de la façana amb una obra de línies corbes i buits enreixats entre matxons rematats per piràmides.
També cal fer esment a la decoració ceràmica dels sòcols, de referències clarament modernistes, així com el paviment hidràulic o els treballs en fusteria de les portes, tant del rebedor, que fou utilitzat posteriorment com a farmàcia, com del menjador de la casa, també profusament decorat.

Casa a una mà. Plaça del Mercat, núm. 1

Es tracta d’una casa a una mà desenvolupada en planta baixa, primer pis i cambra. La seua façana està composta a partir d’un eix de simetria central, impostada en els forjats amb motlures tant al primer pis com a les mitgeres amb simulació de pilastres llises sols decorades en la part central. En la planta baixa destaca la porta d’accés, d’arc rebaixat i molt decorada. Contrasta amb la finestra lateral, reformada posteriorment i que res té a veure amb el conjunt de la façana.
En el primer pis destaca el balcó corregut amb barana d’obra el qual mostra uns treballs d’algepseria de gran qualitat i bellesa ornamental. En la cambra es poden veure dos buits geminats amb mainell central, protegits per ampits d’obra decorats amb motlures. El remat de la façana presenta un mur d’obra franquejat per matxons que en la part central presenta una pinta rematada per un arc rebaixat articulat per dos mainells.
L’ornamentació de la façana presenta un caràcter plenament modernista amb addició d’elements geometritzants d’arrel sezession vienesa i motius florals de disseny geomètric. Són freqüents també els triglifs i ressalta la concepció decorativa de tota la façana. Del remat interessa l’ampit d’obra amb un element central geomètric típic de l’Art Déco i que recorda l’arc d’entrada de l’Exposició Regional de 1909 a València i que també podem veure a l’estació del Nord. Una façana, en definitiva, destacada per la inclusió d’ornaments modernistes de qualitat, tant a la porta d’accés com als balcons i ampits superiors.

Cases de Carmel Llàcer.  Carrer de la Muntanya, 88 i 90, any 1931

Aquestes dues cases bessones, les núm. 88 i 90 del carrer de la Muntanya, foren bastides per l’aparellador Àngel Pérez per l’industrial Carmel Llàcer Ferrís en l’any 1931. Cal destacar d’aquestes vivendes les baranes dels balcons, tan del pis principal com del segon, d’evidents influències modernistes, articulats amb treball mixt de ferro i escaiola, de característiques molt ornamentals. També podem ressaltar les portes principals d’accés i els recercats de les finestres, decorats amb escaiola i que simulen arcs de mig punt, molt més ornamentats els del primer pis.
Per últim, observem el remat de la façana, un treball realitzat en obra, amb relleus vegetals d’estuc, situat entre matxons i centralitzat amb un potent frontó central amb òcul enreixat i recercat.
Podem parlar, en definitiva, d’un llenguatge eclecticista amb inclusió d’elements modernistes que ajuden a dotar al conjunt d’una imatge netament urbana.
Cal esmentar que l’aparellador Àngel Pérez fou també autor del projecte d’ampliació del Casino Lliberal en l’any 1929 així com d’alguns magatzems, cases particulars o el projecte no realitzat d’una nova ermita al Santíssim Crist de l’Agonia en 1932.

Edifici racionalista Rico Huguet. Carrer dels Arbres, núm. 1, any 1932

Edifici residencial, ubicat entre la plaça del Mercat i el carrer dels Arbres, axamfranat i desenvolupat en planta baixa, primer, segon pis i àtic. El mur enfoscat, i pintat en color crema, presenta alguns elements decoratius florals en escaiola estil Art Decò. En la part superior de l’àtic, just en el xamfrà, també hi ha una decoració en escaiola a manera de franges verticals d’inspiració neogòtica. Les baranes de la terrasa, en canvi, s’assemblen a aquelles utilitzades als edificis racionalistes.

Línies llises, clares i rectes, i una decoració exigua però eficaç, amb un joc de volums potent i destacat basat en els estudis de la geometria, són els elements formals més destacats d’aquest edifici singular, bona mostra de les influències racionalistes que tan fortament arrelaren a València en aquesta dècada i que foren també transferides posteriorment a l’àmbit local però mantenint el mateix caràcter culte i sensible a l’art de l’arquitectura, com ara el cas d’aquest exemple algemesinenc bastit per l’arquitecte José Cort Botí (1895-1961) en l’any 1932, a l’antiga plaça d’Abastos, hui plaça del Mercat, i cantoner amb el carrer dels Arbres, promoguda originalment per Rico Huguet com a casa de lloguer.[5]

Casa Franch. Carrer de la Muntanya, núm. 4.

Casa amb un llenguatge historicista de clar gust orientalitzant, un corrent estètic propi de final del XIX i principi del XX, gustós d’emprar elements exòtics tot i que anacrònics i amb exemples que també podem trobar a poblacions veïnes i com no a València ciutat. Aquestes tendències d’estil neoàrab les podem descriure com un llenguatge propi dins la pràctica eclecticista.
  
Casa Orero. Carrer de la Muntanya, núm. 67

És una casa de façana molt ornamentada, on predomina un llenguatge historicista i referències clàssiques interpretades en clau modernista, destacat sobretot al primer pis, protagonitzat per un gran mirador de 5 arcs sobre columnes de capitells jònics, situades sobre un ampit compost d’obra i ferro colat, amb garlandes d’escaiola molt decorativa. El balcó continua pels laterals amb balustres d’obra, sobre un florons també d’obra que els subjecten. Cal assenyalar també els recercats d’obra de tots els balcons i el remat amb barana central de balustres entre dos potents murs d’obra, amb cornises ondulades sobre apilastrats, rematades per veneres d’estuc, i amb òculs centrals protegits per decoratives reixes de ferro colat.

Casa. Carrer Nou del Convent, núm. 47

Es tracta d’una casa a una mà, amb entrada independent, situada entre mitgeres i desenvolupada en planta baixa, primer i segon pis. La façana està articulada a partir d’un eix de simetria central i el seu mur recobert d’aplicacions ceràmiques de sèrie amb motius vegetals de colors; el sòcol, per la seua banda, està reobert per plaques de pedra.
Aquesta façana és un bon exemple de modernisme popular que actua per transformació del tipus urbà tradicional. Tota ella està recoberta per taulells ceràmics de gran efecte decoratiu, amb ceràmica de sèrie típica de principi del segle XX. També podem destacar com a típic del modernisme l’aplicació d’altres arts, no sols la ceràmica sinó també la fusteria o la forja, tal i com es pot apreciar a portes, finestres i baranes.
Pren, en definitiva, l’eloqüència plàstica del modernisme però a un nivell més modest, tot destacant la concepció decorativa de la pròpia façana.


[1] Arxiu Municipal d’Algemesí (A.M.A.), Llibre d’instàncies sobre obres, 1880-1913. Caixa 102, núm. 1. Instància presentada el 18 de juliol de 1893.
[2] A.M.A. Llibre d’instàncies sobre obres, 1880-1913. Caixa 102, núm. 1. Instància datada en 4 d’abril de 1910.
[3] A.M.A. Llibre d’instàncies sobre obres, 1914-1922, caixa 501, núm. 2. Instància datada el 29 de juliol de 1922.
[4] TODOLÍ MERENCIANO, Artur, Modernisme i Algemesí, Ajuntament d’Algemesí, 2000, p. 252.
[5] TODOLÍ I MERENCIANO, Artur, Modernisme i Algemesí, Ajuntament d’Algemesí, 2000, pp. 255-259. Sobre la figura de l’arquitecte José Cort Botí hi ha una tesi doctoral realitzada per Marilda Azulay Tapiero amb el títol La fortuna de los ideales racionalistas en España 1914-1936. El caso concreto de José Cort Botí (1895-1961).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada